Tagged: Media Forum

โอกาสและความท้าทายของสื่อมวลชนยุคดิจิทัลก้าวกระโดด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ Center for Humanitarian Dialogue โครงการ Media Fun Facts และกองท...