Monthly Archive: March 2018

ช่อง 9 MCOT ยุติทีวีอนาล็อก ก.ค. 61 กสทช. ส่งหนังสือขอช่อง 3 ยุติทีวีอนาล็อกในปี 61

กสทช. รับทราบแผนยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 9 MCOT ทั้ง 36 สถานีแล้ว พร้อมให้ สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ช่อง 3 ปิดทีวีอนาล็อกภายในปี 2561 นายฐากร...